A

A/B Testi (A/B Testing)

A/B testleri, bir ürünün veya pazarlama kampanyasının iki versiyonunun hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için yürütülen bir araştırma yöntemidir.

Açık uçlu sorular (Open-Ended Questions)

Katılımcıdan cevapların yazılı olarak alındığı soruları ifade eder. Açık uçlu sorular, katılımcılardan daha detaylı ve nitelikli bilgi toplamak için kullanılabilir.

Ad Hoc Araştırma (Ad Hoc Research)

Gereksinime göre yapılan, genellikle çözülmesi gereken bir soruna odaklanan bir araştırma türüdür. Ad hoc araştırma, genellikle bir kez yapılacak bir projeyi desteklemek veya bir soruyu cevaplamak için kullanılır ve genellikle daha büyük bir araştırma çalışması veya planının bir parçası değildir. Ad hoc araştırma, anketler, görüşmeler, odak grupları veya deneyler gibi çeşitli araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Aktif Veri (Active Data)

Aktif veri, araştırmacı tarafından anketler, röportajlar veya deneyler gibi yöntemlerle aktif olarak toplanan veridir. Genellikle doğrudan katılımcılarla etkileşim yoluyla toplanır ve nicel veya nitel olabilir.

Alan örneklemesi (Area Sampling)

Belirli bir bölgeden örnekler alarak yaptığımız araştırmalardır. Bu araştırmalar sayesinde hedef kitleye ulaştığımızı ve reklamlarımızın etkisini ölçebilir, böylece reklamlarımızı daha etkili hale getirebiliriz.

Algı testi (Perception Test)

Bir reklamın tüketici algısı üzerindeki etkisini değerlendirmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Bu, tüketicilere bir reklam gösterilerek onların açıklık, beğenilirlik veya ilgili olma gibi çeşitli boyutlar üzerinden derecelendirilmesini gerektirebilir.

Ambalaj/Paket Testi (Package Testing)

Ürün ambalajının cazibesi ve etkinliğini değerlendiren bir süreçtir. Paket testi, farklı ambalaj tasarımlarına katılımcıların tepkilerini anlamaya yönelik anketler yapmak veya ambalajı taklit edilmiş bir perakende ortamında test etmek gibi işlemleri içerebilir.

B

Bağımsız Değişken (Independent Variable)

Bir denemede manipüle edilen veya kontrol edilen değişken.

Bağıntı (Correlation)

İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin istatistiksel bir ölçüsüdür. Pozitif korelasyon, bir değişken arttıkça, diğer değişkenin de arttığını gösterir; negatif korelasyon, bir değişken arttıkça diğer değişkenin azaldığını gösterir.

Bilinirlik (Awareness)

Bilinirlik, belirli marka veya ürünün tüketiciler nezdinde ne derece bilindiğini veya tanındığını ifade eder.

Bilişsel Araştırma (Cognitive Research)

İnsanların nasıl düşündüğünü ve karar verdiğini anlamaya odaklanan araştırmalar.

Bilişsel Önyargı (Cognitive Bias)

Yargıların ve kararların doğruluğunu etkileyen psikolojik olgular.

Bırakma / Çıkma (Drop Off/Out)

Bir araştırma projesinde katılımcıların çalışmayı tamamlamadan ayrılması olarak tanımlanır. Bir ankete başlanmış olsa da tamamlanmaması cevaplar drop out olarak değerlendirilir. Drop out oranı, araştırma projesinin sonuçlarının doğruluğunu ve geçerliliğini etkileyebilecek bir faktördür.

Bırakma / Çıkma Oranı (Dropout Rate)

Dropout oranı, bir araştırma projesinde katılımcıların çalışmayı tamamlamadan ayrılma oranıdır. Örneğin, bir ankete katılımı hedeflenen 1000 kişiden sadece 500’ü tarafından tamamlanırsa, dropout oranı %50 olur. Dropout oranı, araştırma projesinin sonuçlarının doğruluğunu ve geçerliliğini etkileyebilecek bir faktördür.

C

CAPI (Computer-Aided Personal Interviewing)

Bilgisayar tabanlı bir anket kullanarak anketör tarafından yönetilen anket.

CASI (Computer-Aided Self-Administered Interviewing)

Bilgisayar tabanlı bir anket kullanarak, katılımcıların süreci kendi kendine yönettikleri anket.

CATI (Computer-Aided Telephone Interviewing)

Bilgisayar tabanlı bir anket kullanarak anketör tarafından yönetilen telefon anketleri.

CAWI (Computer-Aided Web Interviewing)

Yanıtlayanlara bir web sayfası aracılığıyla sunulan, kendi kendine yönetilen bir anketler.

Çıkarımsal İstatistikler (Inferential Statistics)

Bir örneğe dayalı olarak bir popülasyon hakkında tahminler veya çıkarımlar yapmak için kullanılan istatistik dalı.

Çıkış Görüşmeleri (Exit Interviews)

Bir mağazadan ayrılan tüketicilerle yapılan yapılandırılmış görüşmelerdir. Çıkış görüşmelerinin amacı, tüketicilerden bir mağazadaki deneyimleri hakkında, karşılaştıkları zorluklar veya sorunlar, nelerden zevk aldıkları ve markayı geliştirmek için sahip oldukları öneriler de dahil olmak üzere geri bildirim ve içgörü toplamaktır.

Çok Değişkenli Analiz (Multivariate Analysis)

Birden çok değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmek için kullanılan istatistiksel bir teknik.

Çoklu Regresyon Analizi (Multiple Regression Analysis)

Bir veri setinde, bir değişkenin birden fazla değişkene bağlı olarak nasıl değiştiğini inceleyen bir yöntem. Bu yöntem, değişkenler arasındaki ilişkileri ölçer ve bu ilişkileri matematiksel bir modelle açıklar.

D

Davranışsal Ekonomi (Behavioral Economics)

Psikolojik, sosyolojik ve nöro-bilimsel teorileri birleştiren bir ekonomi alanıdır. Davranışsal ekonomi, özellikle insanların klasik ekonomik varsayımlarından sapma oluşturan durumlarda nasıl karar verdiklerini anlamaya ve tahmin etmeye odaklanır.

Demografik Segmentasyon (Demographic Segmentation)

Hedef kitlenin demografik özelliklerine göre segmente edilmesidir. Demografik özellikler, hedef kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, gelir düzeyi gibi niteliklerini ifade eder. Demografik segmentasyon, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde ve reklam ve pazarlama mesajlarının hedef kitleye daha etkili bir şekilde iletilmesinde kullanılır.

Deneysel Araştırma (Experimental Research)

Bir veya daha fazla değişkeni manipüle etmeyi ve bağımlı bir değişken üzerindeki etkiyi ölçmeyi içeren araştırmalar.

Derinlemesine Görüşme (In-Depth Interview)

Hedef kitlenin düşüncelerini, davranışlarını ve bunların nedenlerini anlamaya yönelik ayrıntılı bir mülakat yöntemidir. Bu yöntem, genellikle tek bir kişi ile yapılır ve görüşme sırasında sorular çok detaylı bir şekilde sorulur. Derinlemesine görüşmeler, pazarlama araştırmalarında genellikle segmentasyon veya konsept testleri gibi konuları araştırmak için kullanılır.

Dijital Araştırma Şirketi (Digital Research Company)

Dijital araştırma şirketi, veri toplama ve analiz işlemlerini çevrimiçi ortamda yürüten şirketlerdir. Dijital araştırma şirketleri, anketler, odak grup görüşmeleri ve diğer araştırma yöntemlerini çevrimiçi ortamda gerçekleştirirler.

Doğrusal Regresyon Analizi (Linear Regression Analysis)

Bir veri setindeki değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini inceleyen bir yöntemdir. Bu analiz, bir değişkenin diğer değişkene ne kadar etkisi olduğunu gösterir ve bu etkiyi doğrusal bir modele dönüştürür.

Duygu Analizi (Sentiment Analysis)

Doğal dil işleme ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak insanların duygularını ve görüşlerini tanımlamaya ve analiz etmeye yönelik süreç. Bu, reklam mesajlarının tonunu veya duygusunu değerlendirmek ve tüketicilerin bir marka veya kampanya hakkındaki tepkilerini anlamaya yardımcı olabilir.

Duyusal Araştırma (Sensory Research)

Bir ürünün görme, işitme, tat, dokunma ve koku gibi duyuların etkisine odaklanan araştırma.

E

Ekonometri (Econometrics)

Ekonometri, istatistiksel yöntemleri kullanarak ekonomik trendler ve değişkenler arasındaki ilişkileri analiz etmeye ve tahmin etmeye yarar. Tüketici ve pazarlama araştırması alanında, ekonometri tüketici davranışlarını ve pazar koşullarını modellemede ve şirketlerin veri odaklı olarak daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Eleme Anketi (Screener)

Bir araştırmada katılımcıların belirli kriterlere göre seçilmesini sağlamak için kullanılan bir anket veya soru formudur. Örneğin, bir sağlık araştırmasında screener katılımcıların cinsiyet, yaş, sağlık durumu gibi özelliklerini belirleyerek uygun katılımcıları seçmek için kullanılabilir.

Ertesi Gün Hatırlanma (Day-After Recall)

Ertesi gün hatırlanma (Day-After Recall), hedef kitlenin bir reklam veya pazarlama mesajını izledikten sonra, bu mesajı ne kadar iyi hatırladığını ölçmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, reklam veya pazarlama mesajlarının etkisini ölçmek için kullanılır.

Eşlikli Alışveriş (Accompanied Shopping)

Shop- along olarak da bilinen eşlikli alışveriş, katılımcının anketör veya moderatör eşliğinde alışveriş yaptığı bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, araştırmacılara müşterinin bilinçli ve bilinçaltı ihtiyaçlarını, beklentilerini ve davranışlarını satın alma yolculuğunun her adımında öğrenme imkanı verir. Ayrıca, müşterinin istediği veya ihtiyaç duyduğu deneyimi markanın sağladığı deneyimle karşılaştırmayı da sağlar.

Etnografik Araştırma (Ethnography)

Etnografi, insanları doğal ortamlarında gözlemlemek ve incelemek yoluyla onların davranışlarını, inançlarını ve kültürel uygulamalarını anlamaya yarayan nitel araştırma yöntemidir. Tüketici ve pazarlama araştırması alanında, etnografi, tüketici davranışlarını, tutumlarını ve motivasyonlarını daha derinlemesine anlamak ve şirketlerin ürün tasarımı, pazarlama ve genel strateji konularında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

Evde test (In-Home Usage Test)

Katılımcının bir ürün veya hizmeti gerçek ortamında kullanarak onun hakkında değerlendirmelerini gerçek koşullar altında insanların kullanımını inceleyen testlerdir. Bu testler sayesinde ürün veya hizmetlerin nasıl kullanıldığı ve ne derece beğenildiğini öğrenebilir, böylece ürün veya hizmetlerde iyileştirmeler gerçekleştirilir. 

F

Faktör Analizi (Factor Analysis)

Faktör analizi, bir araştırma projesinde toplanan verileri inceleyerek, değişkenler arasında benzerlikler bulmaya yönelik bir yöntemdir. Bu yöntem, değişkenleri gruplara ayırmaya yönelik kullanılır ve gruplar arasındaki farklılıkları ortaya koyar.

Fiyat araştırması (Pricing Research)

Fiyat kararlarını vermek için veri toplama sürecini ifade eder. Fiyat araştırması, bir ürün için ödeme yapmaya istekli olan tüketicileri ankete çağırmak veya pazara ilişkin veri analiz etmek gibi işlemleri içerebilir.

Fizibilite Çalışması (Feasibility Study)

Bir projenin gerçekleştirilebilirliğini değerlendiren bir araştırma. Bu araştırmada, projenin maliyeti, zamanı, kaynakları ve potansiyel getirileri gibi önemli faktörler incelenir ve projenin yapılıp yapılamayacağına karar verilir.

G

Gizli Müşteri (Mystery Shopper)

Tüketicilerin bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini değerlendirmek için müşteri olarak rol yaptığı, yaşadığı deneyim ve etkileşimleri değerlendirdiği bir araştırma yöntemi.

Görüş anketi (Opinion Poll)

Belirli bir konuda insanların görüşlerini öğrenmek için yapılan anketlerdir.

Görüşmeci Yanlılığı (Interviewer Bias)

Bir araştırmada, mülakatçının kendi düşüncelerinin, beklentilerinin ya da tutumlarının mülakat sırasında soruları yönlendirme ya da yanlış yorumlama gibi şekillerde etkisi. Bu etki, mülakat sonuçlarının objektif olmamasına neden olabilir.

Göz Takibi/İzleme (Eye Tracking)

Bir kişinin nereye baktığını ölçmek için özel ekipman kullanan bir araştırma tekniği.

Grup mülakatı (Group Interview)

Bir araştırmada, bir grup insanın aynı anda yönetilen bir mülakatla sorgulandığı bir yöntem. Bu yöntem, fikirlerin çeşitliliğini ve derinleştirilmesini sağlar.

Günlük Çalışması (Diary Study)

Katılımcılardan belirli bir süre boyunca deneyimlerinin ve gözlemlerinin yazılı bir kaydını tutmalarının istendiği bir araştırma yöntemi.

H

Halo Etkisi (Halo Effect)

Halo etkisi, bir insanın özelliklerinden birinin beğenilmesi nedeniyle, o insanın diğer özelliklerine de pozitif bir şekilde bakılması durumudur. Örneğin, bir ürünün paketlemesi çok güzel olduğu için, ürünün kalitesi de yüksek olarak değerlendirilebilir.

I

İçerik Analizi (Content Analysis)

Yazılı veya sözlü iletişimin içeriğini sistematik olarak analiz etmeyi içeren bir araştırma yöntemi.

İkili derin görüşme (Paired Depth Interview)

Aynı anda iki kişiyle yapılan bir görüşme yöntemidir. İkili derin görüşmeler, ilişki dinamikleri veya paylaşılan karar alma süreçleri gibi konulara ilişkin veri toplamak için kullanılabilir.

İsim Testi (Name Testing)

Bir ürünün veya hizmetin adının tüketiciler tarafından nasıl algılandığının, ürün/hizmet ile ne kadar örtüştüğü ve ne derece etkileyici olduğunun değerlendirilmesidir.

İstatistiksel Anlamlılık (Statistical Significance)

Bir araştırma bulgusunun şansa bağlı olma ihtimali.

K

K-Means Kümeleme Analizi (K-Means Cluster Analysis)

Bir veri setindeki nesnelerin benzer özelliklerine göre gruplandırılmasını sağlayan bir yöntem. Bu yöntem, veri setindeki nesneleri belirli sayıda kümeye ayırır ve bu kümeler arasında benzerlikler arttıkça, farklılıklar azaltılır.

Kalite Güvencesi (Quality Assurance)

Kalite güvencesi (QA), bir ürün veya hizmetin belirli kalite standartlarını karşılamasını sağlama sürecini ifade eder. Tüketici araştırması bağlamında, kalite güvencesi, araştırmanın doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için veri toplama, analiz ve raporlama protokolleri oluşturmayı içerebilir.

Kamuoyu Araştırması (Public Opinion)

Bir grup insanın belirli bir konuya ilişkin kolektif tutumları veya inançları hakkında yürütülen araştırmadır. 

Karar Ağacı Analizi (Decision Tree Analysis)

Farklı eylem planlarının olası sonuçlarını gösteren karar verme sürecinin grafiksel bir temsili.

Kategori Kullanımı (Category Usage)

Tüketicilerin belirli bir ürün veya hizmet kategorisini kullanma sıklığının bir ölçüsüdür. Kategori kullanım verileri, tüketici davranışını anlamak ve belirli bir pazardaki şirketler için potansiyel büyüme fırsatlarını belirlemek için kullanılabilir.

Katılımcı Yorgunluğu (Respondent Fatigue)

Katılımcıların, anketin uzunluğu veya karmaşıklığı artıkça anketi tamamlamaya daha az istekli hale gelme fenomeni. Anket katılımcılarının dikkati ve motivasyonu bir anketin sonraki bölümlerine doğru düştüğünde ortaya çıkar. Yorgun veya sıkılmış yanıtlayıcılar daha sık olarak “bilmiyorum” yanıtını verebilir, “doğrudan” yanıt verebilir (yani yanıtları bir sayfada aynı sütundan seçerek), daha formalite icabı yanıtlar verebilir veya anketi yanıtlamaktan tamamen vazgeçebilir. Bu nedenle, anketin uzunluğuna, soru sıralamasına, anket tasarımına ve görüşmeci eğitimine karar verilirken yanıtlayıcı yorgunluğunun nedenleri ve sonuçları ile bunu ölçmenin ve kontrol etmenin olası yolları dikkate alınmalıdır.

Kantitatif Araştırma (Quantitative Research)

Kantitatif araştırma, sayısal verileri toplamak ve analiz etmek için anketler, deneyler ve istatistiksel analiz yöntemlerini kullanan bir araştırma türüdür. Bu yöntemler ile elde edilen veriler sayesinde nüfus hakkında genellemeler yapılabilir. Kalitatif araştırma ise, röportajlar, odak grup çalışmaları ve etnografik gözlemler gibi tekniklerle bireylerin deneyimlerini, algılarını ve davranışlarını anlamaya odaklanan bir araştırma türüdür.

Kalitatif Araştırma (Qualitative Research)

Kalitatif araştırma, röportajlar, odak grup çalışmaları ve etnografik gözlemler gibi tekniklerle bireylerin deneyimlerini, algılarını ve davranışlarını anlamaya odaklanan bir araştırma türüdür. Genellikle bir konuya derin bir anlayış kazanmak ve fikirler üretmek için kullanılır.

Kodlama (Coding)

Açık uçlu sorulara ve diğer metin cevap istenen sorulara verilen verilen çeşitli cevapların kendi içinde anlamlı gruplarda toplulaştırılması işlemidir. 

Kohort (Cohort)

Demografik bir çalışmada istatistiksel benzerliklere sahip bir grup birey.

Kontrol Grubu (Control Group)

Pazar araştırmasında, bir kontrol grubu, bir çalışmada hiçbir müdahale görmeyen bir grup katılımcıdır. Kontrol grubu, müdahele uygulanan bir test grubunun sonuçlarını karşılaştırmak için bir referans noktası olarak kullanılır.

Kontrol ve Test (Control And Test)

Bir araştırmada test grubu ile kontrol grubu arasındaki farkları incelemeye yönelik yapılan çalışmalara verilen isimdir. Örneğin, bir ürünün tüketiciler tarafından nasıl kullanıldığını incelemek amacıyla ürünü kullanan bir grup ile ürünü kullanmayan bir grup arasındaki farkları inceleyen bir araştırma kontrol olarak adlandırılır.

Korelasyon Analizi (Correlation Analysis)

İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen istatistiksel bir yöntemdir. Örneğin, bir araştırmada tüketicilerin bir markayı tercih etme sebepleri ile marka sadakatini incelemek amacıyla yapılan bir çalışmada, tüketicilerin tercih sebepleri ile marka sadakati arasındaki ilişki korelasyon analizi yöntemiyle incelenir.

Kota (Quota)

Bir ankete cevap verenin bir belirli gruba ait kişilerin sayısının sınırı veya diğer gruplarının büyüklerine göre oranıdır.

Kota Aşımı (OQ) (Over Quota (Oq))

Anketlerde kotayı aşan cevapları ifade eder. Örneğin, bir araştırma 18 ile 24 yaş arasında belli sayıda erkek katılımcı ile belirli bir sayısını görüşülmek gerekiyorsa ve bu hedef gerçekleştirilmişse, bu yaş grubundaki ek erkek katılımcılar OQ olarak kabul edilecektir.

Kullanım ve Tutum Çalışması (Usage And Attitude / U&A Study)

Kullanım ve Tutum araştırmaları, tüketicilerin bir ürün veya hizmeti nasıl kullandıklarını ve ona karşı tutumlarını anlamaya yönelik bir pazarlama araştırması türüdür. Bu çalışmalar genellikle kullanım şekli, memnuniyet ve marka sadakat gibi verileri toplamak için anketler veya odak grup çalışmaları içerir. Bu çalışmaların sonuçları ürün geliştirmesi, pazarlama stratejileri ve genel iş kararları konularında daha bilinçli kararlar almak için kullanılabilir.

Küme Örneklemesi (Cluster Sampling)

Daha büyük bir popülasyonun daha küçük, örtüşmeyen gruplara veya “kümelere” bölündüğü ve daha sonra her kümeden bir örneklemin seçildiği bir örnekleme yöntemi. Küme örneklemesi, özellikle tüm popülasyonun rastgele bir örneğini elde etmenin zor veya pratik olmadığı durumlarda, bir örneklemin temsiliyetini artırmak için kullanılabilir.

Kümeleme Analizi (Cluster Analysis)

Benzer özelliklere veya davranışlara sahip tüketicileri bir araya getirmek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir.

L

Likert Ölçeği (Likert Scale)

Likert Ölçeği, anketler ve anketlerde kullanılan bir derecelendirme ölçeği türüdür. Tutumları veya görüşleri ölçmek için kullanılır. Genellikle katılımcıların 1 ile 5 arasında derecelendirmelerini istediği bir dizi ifade veya soru içerir. 1, güçlü bir şekilde karşıt görüşü ifade ederken 5, güçlü bir şekilde uyumlu görüşü ifade eder. Tüketici ve pazarlama araştırması alanında, Likert ölçekleri, tüketicilerin ürünler, hizmetler ve markalar hakkındaki algılarını ölçmek için yaygın olarak kullanılır.

Lojistik Regresyon (Logistic Regression)

Logistik Regresyon, bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği gibi iki ihtimalli bir sonucun olasılığını modellemeye ve tahmin etmeye yarayan bir istatistik yöntemidir. Belli bir olayın birden fazla bağımsız değişken temelinde olasılığını tahmin etmek için kullanılır. Tüketici ve pazarlama araştırması alanında, logistik regresyon, satın alma kararları, marka sadakatı veya yeniden satın alma olasılığı gibi tüketici davranışlarını modellemeye ve tahmin etmeye yarar.

M

Mağaza Denetimi (Store Audit)

Mağaza denetimi, bir perakende mağazanın görünümünü ve çalışmasını değerlendiren bir araştırma projesidir. Mağaza denetimleri, satış verilerini analiz etmeyi, mağaza trafiğini ve müşteri etkileşimlerini izlemeyi veya çalışanlar ve müşterilerden geri bildirim toplamayı içerebilir.

Marka Bilinirliği (Brand Awareness)

Tüketicilerin belirli bir markaya ne ölçüde aşina olduklarını ifade eder. Bu, tanıma veya hatırlama testleri kullanılarak veya tüketicilerden markayı bir aşinalık ölçeğinde derecelendirmelerini isteyerek ölçülebilir.

Marka Değer Önermesi (Brand Proposition)

Bir markanın tüketicilere sunduğu benzersiz değeri veya faydaları tanımlayan bir ifade. Bir marka önerisi genellikle markayı rakiplerinden ayırmak ve temel faydalarını tüketicilere iletmek için bir pazarlama aracı olarak kullanılır.

Marka Değeri (Brand Equity)

Bir markanın bir ürüne veya şirkete kattığı değer. Marka değeri, markanın tüketici algılarına dayanır ve olumlu, olumsuz veya tarafsız olabilir. Yüksek marka değeri, bir ürünü daha değerli hale getirebilir ve bir şirketin daha yüksek fiyatlar talep etmesine yardımcı olabilir. Bu, marka sadakati, marka ilişkilendirmesi ve marka bilinirliği testleri gibi çeşitli yöntemler kullanılarak ölçülebilir.

Marka Değeri Ölçümü (Brand Equity Monitor)

Bir markanın değerini ve gücünü ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Marka değeri takibinde, tüketici anketleri, pazar payı verileri ve finansal performans metrikleri gibi çeşitli ölçümler ve yöntemler kullanabilir.

Marka Değerlendirme Seti (Consideration Set)

Bir tüketicinin satın alma kararı verirken göz önünde bulundurduğu marka veya ürün grubu. Değerlendirme kümesi, kişisel tercihler, önceki deneyimler ve pazarlama mesajları gibi faktörlerden etkilenebilir.

Marka İlişkilendirmeleri (Brand Associations)

Tüketicilerin belirli bir markayla olan zihinsel bağlantıları veya ilişkilerini ifade eder. Marka ilişkileri olumlu, olumsuz veya tarafsız olabilir ve markanın ürün kalitesi, reklamı veya müşteri hizmetleri gibi faktörlere dayanabilir.

Marka İmajı (Brand Image)

Bir marka için tüketiciler tarafından oluşturulan görüntü ve algının tüm öğelerini ifade eden bir terimdir. Bu öğeler, markanın ürünleri ve hizmetleri, logosu, reklam ve pazarlama faaliyetleri, müşteri hizmetleri ve müşteri deneyimleri gibi konuları kapsar.

Marka Konumlandırma (Brand Positioning)

Bir markanın tüketicilerin zihninde rakiplerine göre konumlandırılma şekli.

Marka Mimarisi (Brand Architecture)

Bir şirketin markalarını, ürünlerini ve hizmetlerini nasıl düzenlediğini ve yapılandırdığını ifade eder. Marka mimarisi, tüketicilere  tutarlı bir marka deneyimi sağlamak için tasarlandı ve marka isimleri, logo ve ambalaj gibi öğeleri içerebilir.

Marka Sadakati (Brand Loyalty)

Tüketicilerin belirli bir markayı sürekli olarak diğerlerine göre seçme eğilimi.

Marka Takibi (Brand Tracking Research)

Bir markanın tüketiciler tarafından algısının zaman içinde değişip değişmediğini ve nelerin bu değişime neden olduğunu anlamaya yönelik yapılan araştırmadır. Bu tür araştırmalar, markanın tüketici davranışları, marka tercihini etkileyen faktörler ve tüketicilerin markaya ilişkin algıları gibi konuları inceler.

Marka Tanıma (Brand Recognition)

Tüketicilerin görsel veya sözlü ipuçlarına dayanarak bir markayı ne ölçüde doğru tanımlayabildiklerini ifade eder. Bu, tüketicilere bir logo veya slogan gösterildiği ve markayı tanımlamalarının istendiği tanıma testleri kullanılarak ölçülebilir.

Masa Üstü Araştırma (Desk Research)

Masa üstü araştırma, araştırma projesi için hazırda mevcut olan verileri derleme ve analiz etme işlemidir. Bu veriler, önceden yapılmış araştırmalar, raporlar, veri tabanları ve benzeri kaynaklardan toplanabilir. Masa üstü araştırma, araştırma maliyetlerini azaltmak ve zamandan tasarruf etmek için kullanıldığı gibi yapılan anket çalışmalarını derinleştirmeye yarar. 

Maxdiff (Maxdiff)

Bir ürünün bir özelliğin farklı kombinasyonlar diğer özelliklerle doğrudan karşılaştırılarak, en çok tercih edilenin belirlenmesini amaçlayan bir yöntemdir.

Aritmatik Ortalama (Arithmetic Mean)

Bir veri setindeki değerlerin toplamının değer sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Bu değer, veri setindeki değerlerin ortalamasını gösterir.

Mean Square Error (Mean Square Error)

Bir veri setindeki değerlerin gerçek değerlerine olan uzaklıklarının ortalamasını gösteren bir ölçüt. Bu ölçüt, veri setindeki değerlerin gerçek değerlere ne kadar benzediğini gösterir.

Medya Karması (Media Mix)

Bir şirketin hedef kitlesine ulaşmak için kullandığı farklı medya kanallarının birleşimi. Bu, televizyon, radyo, basılı, dijital ve açık hava reklamcılığının yanı sıra halkla ilişkiler ve diğer iletişim biçimlerini içerebilir.

Mesaj Testi (Message Testing)

Reklam mesajlarının etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir araştırma türüdür.

Mülakat (Interview)

Bir araştırmada, bir kişiyle yüz yüze ya da telefon görüşmesi yapılarak yapılan sorgulama yöntemi. Bu yöntem, detaylı bilgi toplamayı amaçlar.

Müşteri Deneyimi (Customer Experience (Cx))

Tüketicilerin bir marka veya ürünle ilişkilerini, satın alma süreçlerini ve ürünleri kullanırken yaşadıkları deneyimleri ifade eden bir terimdir. CX, tüketicilerin bir marka veya ürün hakkındaki algılarını, tercih sebeplerini ve markaya olan sadakatlerini de kapsar.

Müşteri Deneyimi Haritası (Customer Experience Mapping)

Tüketicilerin bir marka veya ürünle ilişkilerini, satın alma süreçlerini ve ürünleri kullanırken yaşadıkları deneyimleri görsel olarak temsil eden bir yöntemdir. Bu yöntem, tüketicilerin bir marka veya ürün hakkındaki algılarını, tercih sebeplerini ve markaya olan sadakatlerini anlamaya yönelik yapılan araştırmalar sonucunda oluşturulur.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) (Customer Relationship Management (CRM))

Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmak için mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşime geçme.

Müşteri Memnuniyeti (Customer Satisfaction)

Bir ürün veya hizmetin müşterinin beklentilerini ne ölçüde karşıladığını ifade eder.

Müşteri Segmentasyonu (Customer Segmentation)

Bir müşteri tabanını ortak özelliklere algılara, tutumlara veya davranışlara göre belirli ve hedeflenebilir gruplara bölme süreci. Müşteri segmentasyonu, şirketlerin ürünlerini, pazarlama ve diğer iletişim etkinliklerini belirli müşteri gruplarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde uyarlamalarına yardımcı olabilir.

Müşteri Yolculuğu (Customer Journey)

Müşteri Yolculuğu, bir müşterinin bir marka veya ürünle zaman içindeki etkileşimlerini ve temas noktalarını temsil eder. Müşterinin deneyiminin tüm aşamalarını içerir, farkındalıktan satın almaya ve satın alma sonrası değerlendirmeye kadar. Tüketici ve pazarlama araştırması alanında, müşteri yolculuğunu haritalama, işletmelerin müşterinin ihtiyaçlarını, problematik noktalarını ve karar verme sürecini anlamalarına, iyileştirme fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olur.

N

 

Net Tavsiye Skoru (Net Promoter Score – NPS)

Müşteri sadakati ve memnuniyetinin bir ölçüsüdür, müşterilere bir şirketi başkalarına tavsiye etme olasılıklarının ne kadar yüksek olduğu sorularak hesaplanır. Bu, bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek veya farklı markaların performansını karşılaştırmak için kullanılabilir.

 

O

Odak Grubu (Focus Group)

Belirli bir konuyu veya ürünü kolaylaştırılmış bir ortamda tartışmak için bir araya getirilen küçük, çeşitli bir grup insan.

Omnibus (Omnibus Study)

Çeşitli konularda veri toplamak için gerçekleştirilen bir araştırma projesidir. Omnibus çalışmaları pazar araştırması veya diğer amaçlar için yürütülebilir, birden fazla müşteri için hazırlanabilir ve birden fazla veri toplama dönemini içerebilir.

Omnibus Panel (Omnibus Panel)

Omnibus araştırmalarında kullanılan bir araştırma yöntemidir. Bu yöntemde, bir panel grubu oluşturularak aynı kişilerin birden fazla araştırmaya katılımı sağlanır.

On-Air Testing (On-Air Testing)

Reklamların yayınlandığı sırada yapılan testlerdir. Bu testler sayesinde reklamların etkinliği ve kullanıcıların tepkileri anlaşılabilir.

Online Araştırma (Online Research)

Online araştırma, internet üzerinden veri ve bilgi toplama yöntemidir. Online anketler, sosyal medya izleme, web scraping ve online odak grupları gibi çeşitli teknikleri içerebilir. Büyük ve çeşitli bir örnek grubu ulaşmaya olanak tanır ve veri toplama için maliyet etkili ve verimli bir yoldur. 

Online Odak Grupları (Online Focus Groups)

İnternet üzerinden yapılan odak grup toplantılarıdır. Bu toplantılar sayesinde hedef kitleye ulaşılıp onların görüşleri ve düşünceleri öğrenilebilir.

Online panel (Online Panel)

İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda kullanılan bir araştırma yöntemidir. Bu yöntemde, bir panel grubu oluşturularak aynı kişilerin birden fazla araştırmaya katılımı sağlanır.

Önyargı (Bias)

Araştırma verilerinin veya yöntemlerinin sistematik bir hata veya bozulmaya uğramasıdır, yanlış veya yanıltıcı sonuçlara yol açar. Tutarsızlık, araştırma sürecinin veri toplama ve analizinden yorumlama ve değenlendirme aşamasına kadar çeşitli aşamalarında meydana gelebilir.

Opt-lin/double Opt-lin (Opt-In/Double Opt-In)

İlgili çalışmaya/listeye/sisteme üye olunması işlemine denir. Double opt-in, katılımcının üyelikten sonra ayrıca başka bir işlem yaparak izin vermesi anlamına gelir.

Ö

Örneklem Boyutu (Sample Size)

Bir araştırma çalışmasına katılan bireylerin sayısı.

Örneklem Yanlılığı (Sampling Bias)

Örneklem yanlılığı, rastgele seçilmemiş bir örnekteki kişiler veya veriler nedeniyle tam temsiliyetin gerçekleşmedi sonuçların oluştuğu bir tür yanlılıktır. Örnekte belirli gruplar veya kişilerin daha yüksek veya daha düşük olasılıkla dahil edilme olasılığı olduğunda oluşur ve nüfusun yanıltıcı bir temsili sonucunu doğurur. Bu durum sonuçlar hakkında yanlış çıkarımlara veya genellemelere yol açabilir.

Örneklem/ Katılımcı Başına Maliyet (CPI) (Cost Per Interview)

Bir pazarlama araştırması projesinin toplam maliyetinin, tamamlanan görüşmelerin toplam sayısına bölünmesi.

Örnekleme Hatası (Sampling Error)

Örneklemden elde edilen sonuçları ile popülasyonuna ait gerçek değerleri arasındaki fark.

P

Panel Çalışması (Panel Study)

Aynı katılımcı grubunun belirli bir süre boyunca birçok kez ankete tabi tutulduğu bir araştırma çalışması.

Pasif Veri (Passive Data)

Pasif veri, araştırmacının aktif katılımı olmaksızın toplanan veridir. Genellikle web sitesindeki kullanıcı davranışları, sosyal medya kullanım takibi, lokasyon takibi gibi her iki tarafında aktif katılımı olmadan, sistemler tarafından otomatik olarak gerçekleşen bir veri toplama yöntemidir. Beyan olmadığından, direkt olarak tüketicinin deneyim anları içerisindeki davranışları hakkında en gerçek ve detaylı verinin toplanmasını sağlar.

Pazar Araştırması (Market Research)

İş kararlarını yapılandırılmış bilgi ve içgörüler üzerine tasarlamak için tüketiciler, pazarlar ve rakipler hakkında veri toplama ve analiz etme sürecidir.

Pazar Payı (Market Share)

Bir pazarın belirli bir marka veya şirket tarafından kontrol edilen yüzdesi.

Pazar Segmentasyonu (Market Segmentation)

Daha büyük bir pazarı, benzer özelliklere veya ihtiyaçlara sahip daha küçük tüketici gruplarına bölme süreci.

Pazarlama Karması (Marketing Mix)

Bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için kullandığı taktik ve stratejilerin kombinasyonu.

Pazarlama Karması Modellemesi (Marketing Mix Modeling)

Bir araştırmada, pazarlama faaliyetlerinin (ürün, fiyat, dağıtım, reklam gibi unsurların) etkilerinin ölçülmesini ve bu etkilerin optimal hale getirilmesini amaçlayan bir yöntem. Bu yöntem, pazarlama bütçelerinin daha etkili kullanılmasını sağlar.

Pop-Up Survey

Bir kullanıcı davranışıyla tetiklenebilen çevrimiçi anketlerdir. Pop-up anketler, kullanıcı deneyimi ve ürün/hizmet hakkında görüşleri toplamak için kullanılabilir.

Pre-Test (Pre-Test)

Bir reklam kampanyasının başlatılmadan önce potansiyel etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir araştırma yöntemi.

Pre/Post Test (Pre/Post Test)

Pre/Post araştırması, bir olay veya müdahaleden önce ve sonra aynı grup insandan veri toplamayı içerir. Pre/post araştırması, olay veya müdahalenin ilgili gruptaki etkisini anlamaya yardımcı olabilir.

Projektif Teknikler (Projective Techniques)

Projektif teknikler, anketörlerin veya moderatörlerin katılımcılara stimuli(bir uyarıcı) sunarak onların belirli bir olayı bu çerçeve üzerinden yorumlamalarını veya cevaplamalarını gerektiren araştırma yöntemleridir. Projektif teknikler, tutumlar, motivasyonlar veya bilinçaltı arzular gibi konular hakkında veri toplamak için kullanılabilir.

R

Rassal Örnekleme (Random Sampling)

Büyük bir popülasyonun temsil eden her bireyin (alt kümenin) seçilme şansının eşit olduğu bir örnek seçimi yöntemi.

Regresyon Analizi (Regression Analysis)

Bağımlı bir değişken ile bir veya daha fazla bağımsız değişken arasındaki nedensellik ilişkisini incelemek için kullanılan istatistiksel bir teknik.

Reklam Etkinliği Araştırması (Advertising Effectiveness Research)

Bir reklamın ne kadar iyi bir performans sergilediğini ölçen bir araştırmadır. Bu, reklamın ne kadar fazla insan tarafından fark edildiği, hatırlandığı ve bu insanlar üzerinde ne derece tesirli olduğunu ölçer.

Reklam Konsept Testleri (Ad Concept Testing)

Kalitatif veya kantitatif yöntemler kullanılarak ilk reklam konseptlerinin veya bitirilmiş reklam yürütümlerinin değerlendirilmesini içeren bir yöntemdir. Bu testler, reklam konseptlerinin ilgili, anlaşılır, etkili, cazip ve potansiyel uzun ömürlü olup olmadığını değerlendirmek için yapılır. Bazen sadece konsept testleri olarak adlandırılır.

Reklam Konumlandırma İfadesi Testi (Ad Positioning Statement Testing)

Bir ürün veya hizmetin pazarlama çalışmasında kullanılan bir ifade olup, ürün veya hizmetin benzersiz özelliklerini ve hedef müşteri grubunun ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayarak, ürün veya hizmetin pazardaki konumunu belirler. Örneğin, “X marka araba, yüksek performans ve lüks tatil için mükemmel bir seçimdir.” gibi bir ifade bir positioning statement olabilir ve bu ifadenin yarattığı algı ve etki hakkında araştırma yapılabilir.

Reklam Kopyası Testi (Copy Testing)

Reklam metninin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir araştırma yöntemi. Bu, tüketicilere bir reklamın farklı versiyonlarını sunmayı ve onlardan kopyayı değerlendirmelerini istemeyi veya dikkat ve etkileşimi ölçmek için eye-tracking veya başka yöntemler kullanmayı içerebilir.

Reklam Takibi (Ad Tracking)

Bir reklamın etkisini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu, reklamın ne kadar fazla insan tarafından görüldüğünü ve ne kadar fazla zaman harcandığını ölçer.

Reklam Tanınırlığı (Ad Recognition)

Tüketicilerin bir reklamı gördükten sonra reklamın hangi marka ya da ürün olduğunu hatırlamalarını ölçen bir araştırmadır.

Reklam Testi (Advertising Testing)

Reklamların etkinliğini geliştirmek için yapılan testlerdir. Bu testler sayesinde bir reklamdaki hangi tasarım ve mesajların daha etkili olduğunu anlaşılabilir. 

Reklamın Akılda Kalıcılığı (Ad Recall)

Tüketicilerin bir reklamı gördükten sonra reklamı ne derece hatırladıklarını içeren ölçümdür.

S

Saha Çalışması (Field Work)

Bir araştırma çalışmasının uygulanması aşaması. Bu aşamada, araştırma konusu olan kişilerle görüşmeler yapılır, veri toplama araçları kullanılır ve araştırma sonuçları elde edilir.

Satın Alma Niyeti (Purchase Intent)

Bir kişinin belirli bir ürün veya satın alma olasılığını ifade eder. Satın alma niyeti, fiyat, ürün özellikleri ve pazarlama mesajları gibi faktörler tarafından etkilenebilir. Tüketici araştırmalarında, satın alma niyeti anketler veya diğer araştırma yöntemleri kullanılarak ölçülebilir.

Segmentasyon (Segmentation)

Büyük bir pazardaki tüketicileri benzer özelliklere veya ihtiyaçlara sahip küçük gruplara bölme süreci.

Sıklık (Frequency)

Bir araştırmada, bir olayın ya da durumun kaç kez tekrarlandığını belirleyen bir ölçüt. Örneğin, bir marka için yapılan bir araştırmada, müşterilerin markayı ne sıklıkla tercih ettiği sorgulanabilir.

T

Tahmine Dayalı Analitik (Predictive Analytics)

Gelecekteki sonuçların olasılığını belirlemek için veri, istatistiksel algoritmalar ve makine öğrenimi tekniklerinin kullanımıdır.

Tahmine Dayalı Modelleme (Predictive Modeling)

Gelecekteki olaylar veya eğilimler hakkında tahminlerde bulunmak için kullanılabilecek matematiksel bir model oluşturma süreci.

Takip Çalışması (Tracking Study)

Tüketici tutumları, davranışları ve tercihlerinde düzenli aralıklarla veri toplamayı içerir. Çalışmalar genellikle aylık veya üç aylık  aralıklarla yapılır ve pazarlama kampanyalarının etkililiğini izlemek, trendleri belirlemek ve bilgiye dayalı iş kararları almak için kullanılabilir.

Talebin Fiyat Elastikiyeti (Price Elasticity Of Demand)

Fiyat değişikliklerine tüketicilerin ne kadar duyarlı olduğunu belirten bir ölçüttür.

Talep Tahmini (Demand Forecasting)

Bir ürün veya hizmet için gelecekteki tüketici talebini tahmin etme süreci.

Tamamlanma Oranı (Completion Rate)

Anketteki soruların tümünü nitelikli şekilde yanıtlayanların yüzdesi.

Tamamlanmama Oranı (Incompletion Rate)

Verim alınmaya başlanmış bir araştırmada tam olarak tamamlanmamış araştırma araçlarının yüzdesini ifade eder. Yüksek bir tamamlanmama oranı, anketin çok uzun, kafa karıştırıcı veya katılımcılar için başka bir şekilde ilgi çekici olmadığını gösterebilir.

Telefonla Derinlemesine Görüşme (Telephone Depth Interviews)

Bir kişiyle telefon üzerinden yapılan mülakatlar. Telefon derin mülakatları, anketörlerden daha ayrıntılı ve nitel veri toplamaya yönelik kullanılabilir ve konuları daha detaylı olarak araştırmak için takip soruları veya sondajlar içerebilir.

Temsil Edici Örnek-Örneklem (Representative Sample)

Büyük bir popülasyonun özelliklerini doğru bir şekilde yansıtan örnek.

Test Pazarı (Test Market)

Bir ürünün veya pazarlama kampanyasının, daha büyük ölçekte lansmanından önce test edildiği kontrollü, küçük bir pazar.

Trend Analizi (Trend Analysis)

Zaman içinde verideki desenler ve trendleri belirleme ve analiz etme süreci.

Tüketici Davranışı (Consumer Behavior)

Bireylerin ne satın aldıklarını, ne kadar satın aldıklarını ve bunlara nasıl karar verdiklerinin inceleyen araştırma yöntemi.

Tüketici Harcamaları (Consumer Expenditures)

Tüketicilerin mal ve hizmetlere harcadıkları toplam para miktarı. Tüketici harcama verileri, genel ekonomik aktiviteyi ölçmek ve tüketici davranışındaki eğilimleri belirlemek için kullanılabilir.

Tüketici İçgörüsü (Consumer Insights)

Tüketicilerin davranışlarını, tercihlerini ve beklentilerini anlamaya yönelik çalışmalar sonucunda elde edilen bilgi ve anlamları ifade eden bir terimdir. Bu bilgiler, tüketicilerin marka ve ürün tercihlerini etkileyen faktörler, tüketicilerin satın alma süreçleri ve tüketicilerin markalarla ilişkileri gibi konuları kapsar.

Tüketici Paneli (Consumer Panel)

Bir ürün veya hizmetin tüketiciler tarafından kullanımını ve bunun sonucunda elde edilen deneyimleri incelemeye yönelik yapılan araştırmalarda kullanılan örneklemelerden oluşan bir terimdir. Örneğin, bir ürünün tüketiciler tarafından nasıl kullanıldığı, hangi yerlerde kullanıldığı ve tüketicilerin ürünle ilgili düşüncelerini incelemek amacıyla bir ürünü kullanan tüketicilerden oluşan bir grup tüketici paneli olarak adlandırılır.

Tüketici Yolculuğu Haritalama (Consumer Journey Mapping)

Bir tüketicinin deneyimlerinin ve bir marka ile etkileşimlerinin görsel bir temsilini oluşturma süreci.

TURF Analizi (Turf Analysis)

Toplam Tekrarsız Uzunluk ve Frekans anlamına gelen TURF analizi, bir pazarlama kampanyasına dahil edilecek ürünler, markalar veya hizmetlerin en uygun kombinasyonunu belirlemek için kullanılan bir araştırma tekniğidir. Verilen bir ürün kümesiyle ulaşılabilecek en fazla sayıdaki tüketiciyi belirlerken, örtüşme veya tekrarı azaltmayı içerir. TURF analizi, pazarlama faaliyetlerinin etkililiğini ölçmek için kullanılabilir ve pazarlama ağırlığını ve maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Tutum İfadeleri (Attitudinal Statements)

Bir kişinin belirli bir konu veya konu hakkındaki düşüncelerini veya inançlarını ifade etmektir. Bu ifadeler, tüketicilerin bir marka veya ürün hakkındaki düşüncelerini anlamaya yardımcı olmak için araştırmada sıklıkla kullanılır.

U

U&A (Kullanım ve Tutumlar ( Usage & Attitudes))

AAU (Bilinirlik, Tutum ve Kullanım) veya ATU (Bilinirlik, Deneme ve Kullanım) çalışmaları için kullanılan başka bir isimdir. Bir ürün kategorisinin ve/veya markasının tüketici farkındalığı, denemesi ve kullanımını ölçmek için nitelikli bir anket. Bu ölçümler genellikle izleme çalışmalarına dahil edilir.

Ürün Konsept Testi (Product Concept Testing)

Bir ürünün veya hizmetin konseptinin tüketiciler arasında ne kadar ilgi uyandırdığının ve potansiyel tüketicilerin beklentilerini karşılayıp karşılamadığının test edilmesi amacıyla yapılan bir araştırma türüdür.

Ürün konsept testi (Product Concept Testing)

Ürün konsept testi, tüketicilerin ürünle ilgilenip ilgilenmeyeceklerini ve en cazip bulacakları özellikleri veya faydaları anlamaya yönelik araştırmaları içerir. Markalar, araştırma katılımcılarından bir dizi kavram hakkında geri bildirim sağlamalarını isteyerek yeni ürün fikirleri hakkında tüketici içgörüleri elde etmek için bu yöntemi kullanırlar. Elde edilen içgörüler, lansmandan önce birkaç kez gerçekleşen bir süreçle, ilgili konsept üzerinde testler ve optimizasyonlar yapmak için kullanılır.

Ürün Konumlandırma Araştırması (Product Positioning Research)

Ürün konumlandırma araştırması, bir ürünün pazardaki algısını anlama ve ürün için en etkili konumu belirleme sürecini ifade eder. Ürün konumlandırma araştırması, tüketicilerin ürün ve rakipleri hakkındaki algılarını anlamaya yönelik anketler yapmayı veya pazar verilerini analiz etmeyi içerebilir.

Ürün Optimizasyonu (Product Optimization)

Ürünün performansını veya etkinliğini iyileştirme sürecini ifade eder. Ürün optimizasyonu, müşteri geri bildirimleri veya pazar verilerine dayalı ürün tasarımı veya özelliklerinde değişiklikler yapmayı gerektirebilir.

Ürün Prototip Testleri (Product Prototype Tests)

Ürün prototip testleri, bir ürünün kitlesel üretim öncesinde kalıbı ve performansını değerlendirir. Ürün prototip testleri, odak grup veya diğer araştırma yöntemleriyle yapılabilir ve ürün tasarımı ve özelliklerine ilişkin geri bildirim toplamayı içerebilir.

Ürün Prototipi (New Product Prototype)

Yeni bir ürünün veya hizmetin ilk örneği veya numune hali olarak adlandırılan, ürünün veya hizmetin tasarımı ve özellikleri ile ilgili olarak yapılmış olan ön araştırmaların sonucunda oluşturulan ve daha sonra üretim sürecine geçilecek olan ürün veya hizmet örneğidir.

Ürün Testi (Product Test)

Bir ürün testi, bir ürünün performansını veya cazibesini değerlendiren bir araştırma projesidir. Ürün testleri, odak grupları veya diğer araştırma yöntemleriyle yapılabilir ve ürünün özelliklerine, kullanılabilirliğine veya diğer özelliklere ilişkin geri bildirim toplamayı içerebilir.

Ürün Yerleştirme (Product Placement)

Bir ürünün veya markanın bir televizyon şovu, film veya diğer medya formuna entegre edilmesi pratiğidir.

Ürün Yerleştirme Çalışması (Product Placement Study)

Bir ürün yerleştirme çalışması, bir ürünün belirli bir yerde veya bağlamda yerleştirilme etkinliğini değerlendiren bir araştırma projesidir. Ürün yerleştirme çalışmaları, satış verilerini analiz etmeyi veya tüketicilerin ürün hakkındaki farkındalık ve tutumlarını anlamaya yönelik anketler yapmayı içerebilir.

V

Varyans (Variance)

Bir sayı kümesinin ortalamadan ne kadar uzakta olduğunu ifade eden bir ölçümdür.

Verbatim (Verbatim)

Verbatim, bir röportaj veya odak grup görüşmesinde gerçekleşen bir ifadenin kelimesi kelimesine, eksiksiz bir şekilde aktarılmasıdır. Verbatimler, tüketici araştırmalarında sıkça kullanılır ve katılımcıların söylediği şeylerin detaylı ve doğru bir kaydını sağlar ve araştırmacıların katılımcıların kullandığı dil ve tonu inceleyebilmelerine yardımcı olur.

Veri Madenciliği (Data Mining)

Büyük veri kümelerindeki kalıpları ve eğilimleri keşfetmek için yazılım algoritmalarını kullanma süreci.

Veri Temizleme (Data Cleaning)

Veri temizleme, veri toplama ve analiz süreçlerinde yapılan işlemlerin bir parçasıdır. Bu işlemler, verinin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için yapılır. Örneğin, bir anket sonucunda toplanan verilerde yanlış cevaplar, eksik cevaplar veya anlamsız cevaplar olabilir. Bu tür verilerin temizlenmesi gerekir.

Veri Toplama (Data Collection)

Veri toplama, bir araştırma projesinde hedef kitlenin bilgi, görüş ve düşüncelerini toplamaya yönelik faaliyetlerdir. Veri toplama yöntemleri arasında anketler, odak grup görüşmeleri, derinlemesine mülakatlar ve çeşitli çevrimiçi araştırma yöntemleri sayılabilir.

Video Odak Grupları (Video Focus Groups)

Bir video odak grubu, video konferans yazılımı kullanılarak uzaktan yapılan bir odak grup türüdür. Katılımcılar istedikleri yerden odak gruba katılabilir ve bir ürün, marka veya hizmet hakkında düşüncelerini ve görüşlerini video platformu üzerinden paylaşabilir. Video odak grupları tüketici araştırmalarında sıkça kullanılır çünkü yüz yüze odak gruplarından daha kolay ve maliyet etkilidir ve araştırmacıların daha geniş ve çeşitli bir katılımcı grubuna ulaşmalarına yardımcı olur.

Y

Yardımlı Bilinirlik (Aided Awareness)

Marka bilinirliği, markayı veya ürünü bildiğini ifade eden kişilerin sayısını ifade eder. Yardımlı marka bilinirliği ise bir marka adı veya logo listesi ile istendiğinde markanın adınızın tanınmasıdır.

Yardımsız Bilinirlik (Unaided Awareness)

Bir tüketicinin, yardım olmadan bir ürünü, markayı veya hizmeti spontane olarak hatırlaması. Bir ürünün bir tüketicinin belleğinde ne kadar iyi yerleştiğini ölçen bir ölçümdür ve pazarlama çalışmalarının etkililiğini ölçmek için kullanılabilir.

Yaşam Tarzı Araştırması (Lifestyle Research)

Bir araştırmada, kişilerin yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, ilgi alanlarını ve tutumlarını inceleyen bir yöntem. Bu araştırma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde ve hedef kitlenin belirlenmesinde yardımcı olur.

Yeni Ürün Geliştirme Araştırması (New Product Development Research)

Yeni bir ürünün veya hizmetin tasarımı, üretimi ve pazarlaması aşamalarında yapılan araştırmaların tümüdür. Bu araştırmalar, ürünün veya hizmetin potansiyel tüketicilerin beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını, ürünün veya hizmetin pazarda rekabet edebilecek niteliklere sahip olup olmadığını, üretim maliyetlerinin ne seviyede olacağını ve ürünün veya hizmetin pazarlaması için en uygun yöntemlerin hangileri olduğunu belirlemek amacıyla yapılır.

Yeniden Erişim (Re-Contact)

Yeniden iletişim, takip araştırması veya ek bilgi toplamak için bir yanıtlayanla tekrar iletişim kurma sürecini ifade eder. Yeniden iletişim, yanıtlayanlardan daha ayrıntılı veya güncel veriler toplamak veya önceki yanıtları doğrulamak veya netleştirmek için kullanılabilir.

Yoğunluk veya Nüfus Yoğunluğu (Density Or Population Density)

Yoğunluk, bir bölgede bulunan nüfusun sayısının yüzölçümüne oranıdır. Örneğin, bir ülkede nüfus yoğunluğu yüksek olan bölgeler, pazarlama ve reklam faaliyetleri için daha cazip olabilir.

Yüz Yüze Görüşme (Face-To-Face Interview)

Yüz yüze görüşme, iki kişi arasında gerçekleştirilen bir mülakat yöntemidir. Bu yöntem, genellikle bir araştırmacı ve bir katılımcı arasında yapılır ve mülakat sırasında sorular yüz yüze sorulur. Yüz yüze mülakatlar, özellikle derinlemesine mülakatlar gibi ayrıntılı bilgi toplamaya yönelik yapılır.